Agroenergia 2021 - Dotacja na pompę ciepła oraz fotowoltaikę dla rolników

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2027, przy czym:

1. Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.,
2. Środki wydatkowane będą do 30.09.2027 r. na rzecz Beneficjentów końcowych i do 31.12.2027 r. na rzecz Beneficjentów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej: WFOŚiGW).

Na co można dostać dotację?

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej o z o mocy od 10 kW do 50 kW. Instalacja 50 kW to największa wielkość jaka nie wymaga pozwolenia na budowę. W przypadku zapotrzebowania na mniejszą instalację fotowoltaiczną lepiej skorzystać z innego programu dopłat - Mój Prąd

2. Montaż instalacji wiatrowych o mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.

3. Montaż pompy ciepła mocy między 10 kW a 50 kW. W przypadku wniosków o dopłatę do pompy ciepła konieczne jest przeprowadzenie wcześniej audytu energetycznego, który potwierdzi zasadność inwestycji.

4. Montaż instalacji hybrydowej, czyli pompy ciepła i fotowoltaiki lub pompy ciepła i elektrowni wiatrowej. Łączna moc obu instalacji może wynosić ponad 50 kW, ale moce poszczególnych elementów nie mogą być większe niż 50 kW. Podobnie jak w przypadku montażu pompy ciepła, montaż instalacji hybrydowej musi być poprzedzony audytem energetycznym.

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższymi warunkami

10 < kW < = 30 do 20%, lecz nie więcej niż 15 000 zł

30 < kW < = 50 do 13%, lecz nie więcej niż 25 000 zł

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 200 000 tys. zł, w tym:

1. Dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153 400 tys. zł

2. Dla zwrotnych form dofinansowania – do 46 600 tys. zł

Warunki dofinansowania

Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW Beneficjentom końcowym:

a) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.

b) Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

c) Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

d) Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

e) Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

f) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

g) Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.

h) W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Budżet

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

2. Wnioski Beneficjentów końcowych będą przyjmowane i obsługiwane przez WFOŚiGW, które zawrą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) umowę udostępnienia środków.

3. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

4. Terminy składania wniosków dla Beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW, o których mowa w pkt 5.2 i umieszczają na swojej stronie internetowej.

Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r.1
a) Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.

b) W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.

Budżet

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

2. Wnioski Beneficjentów końcowych będą przyjmowane i obsługiwane przez WFOŚiGW, które zawrą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) umowę udostępnienia środków.

3. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

4. Terminy składania wniosków dla Beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW, o których mowa w pkt 5.2 i umieszczają na swojej stronie internetowej.

Warunki dofinansowania

Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW Beneficjentom końcowym:

1. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.

2. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

3. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

4. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

5. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

6. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

7. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.

8. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Beneficjenci

Beneficjentem końcowym programu jest:

a) Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

b) Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Ponad 800+ klientów

Poniżej przykładowe komentarze.

Instalacja systemu fotowoltaicznego przebiegła bardzo sprawnie i szybko, nie spowodowała żadnych problemów dla użytkowników domu. Dokładna analiza, projekt i wykonanie. System działa od roku czasu. Firmę EKOI tworzą ludzie pełni pasji. Mogę potwierdzić sumienność pracujących tam osób.
Polecam firmę. Pan Mateusz doradził przez telefon. Po 3 tygodniach od pierwszego kontaktu miałem już instalacje na dachu, a teraz czekam już na podpięcie do Tauronu
Profesjonaliści w każdym calu. Doradzili i wykonali montaż paneli fotowoltaicznych. Faktycznie panele są wysokiej wydajności. Dziękuje za zaangażowanie w swoją pracę.