Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

Program przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych.

Jaka instalacja może wziąć udział w programie? Instalacje fotowoltaiczne - do 5100,00 zł netto za 1kWp.
Instalacje solarne - do 15 300,00 zł netto.
Pompy ciepła powietrzna do c.o. oraz c.w.u. - do 41 700,00 zł netto.
Pompy ciepła powietrzne do c.w.u. - do 8 400,00 zł netto.
Pompy ciepła gruntowe do c.o. oraz c.w.u. - do 74 100 zł netto.
Kotły na biomasę - do 14 800,00 zł netto.

CO WARTO WIEDZIEC?

1. Stawka podatku VAT jest uzależniona od miejsca montażu - 8% w przypadku budynku mieszkalnego do 300m2, 23% w pozostałych przypadkach.
2. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany i będzie w całości ponoszony przez Grantobiorcę.
3. Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.
4. Wysokość grantu dla Grantobiorcy na realizację przedsięwzięć nie może przekroczyć 95% kosztów kwalifikowanych Inwestycji.
5. Do kosztów niekwalifikowanych należą prace związane z adaptacją pomieszczenia, przeróbki wewnętrznych instalacji, instalacje nawiewne oraz wywiewne a także pozostałe roboty towarzyszące ujęte w regulaminie programu.
6. Instalacja powietrznej pompy do c.o. wraz z c.w.u. może być wykonana wyłącznie w budynkach, w których wykonana została termomodernizacja.
7. Zakwalifikowanie budynku zgłoszonego do montażu kotła na biomasę lub pompy do c.o. wraz z c.w.u. możliwe będzie po pozytywnej weryfikacji technicznej budynku.
8. Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę (np. montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła).

AKTUALIZACJA 1.12.2020

Trwa realizacja projektu. Po podpisaniu umowy o powierzeniu grantu projekt obsługuje Biuro Inżyniera Projektu – Build Up Poland Sp. z o.o., realizując kolejne etapy. Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia oraz rozliczenia inwestycji zalecane jest zapoznanie się z kolejnymi etapami i wymaganymi podczas ich realizacji dokumentami.

1.Złożenie Wniosku o udzielenie grantu
Na tym etapie obowiązkiem grantobiorcy jest wybór wykonawcy. Grantobiorca wysyła (za pośrednictwem e-mail, lub poczty) minimum trzy zapytania ofertowe do firm wykonawczych.

Uwaga! – Wymagane jest udokumentowanie wysłania minimum trzech zapytań ofertowych.

Każde wysyłane do potencjalnego wykonawcy Zapytanie ofertowe w pkt. VIII dokumentu musi zawierać tą samą datę terminu realizacji zamówienia.
Data ta stanowić będzie termin zakończenia realizacji instalacji OZE w podpisanej z wybranym wykonawcą umowie. Na podstawie zgromadzonych ofert grantobiorca wybiera najlepszą, kierując się przy tym kryterium cenowym – Regulamin (rozdz. 5, par. 14. pkt 2). Grantobiorca podpisuje umowę z wykonawcą i składa Wniosek o udzielenie grantu. Grantodawca dokonuje oceny formalnej Wniosku wraz z załącznikami i informuje grantobiorcę o wyniku weryfikacji i możliwości przystąpienia do wykonania instalacji.

2.Wykonanie instalacji i zgłoszenie do odbioru
Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku wykonawca przystępuje do realizacji inwestycji. Po zakończeniu realizacji następuje odbiór instalacji pomiędzy grantobiorcą (zamawiający) a wykonawcą, zakończony protokołem odbioru podpisanym przez Certyfikowanego Instalatora OZE ze strony wykonawcy. Po zakończonym odbiorze grantobiorca dokonuje zgłoszenia do obioru ze strony grantodawcy, informując Biuro Inżyniera Projektu za pośrednictwem e-mail, lub składając pismo w biurze podawczym Urzędu Miejskiego.
Inżynier Projektu (w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia), poprzez kontakt telefoniczny umawia wizytę kontrolną/odbiorową u grantobiorcy. Dokumenty jakie należy przygotować przed wizytą kontrolną/odbiorową:
- Protokół zdawczo-odbiorczy Projektu, wypełniony w odpowiednich częściach przez wykonawcę i grantobiorcę (do przekazania Inżynierowi Projektu).
- Dokumenty potwierdzające jakość zainstalowanych urządzeń, takie jak: certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły pomiarów instalacji (do wglądu).

Informujemy, że w przypadku instalacji pv o mocy powyżej 6,5 kW grantobiorca ma obowiązek dokonania uzgodnienia projektu instalacji z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, a następnie zawiadomić ograny Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020.1333 art. 29 oraz art. 56). Uwaga! - Instalacja powinna zostać prawidłowo oznakowana pod kątem informacji dotyczących zagrożeń wymaganych dla instalacji elektrycznych/fotowoltaicznych (naklejki ostrzegawcze).

3.Złożenie wniosku o wypłatę grantu – Wniosek o płatność
Po zrealizowaniu przez grantobiorcę inwestycji, odbiorze instalacji OZE ze strony Inżyniera Projektu oraz opłaceniu faktury wystawionej przez wykonawcę, grantobiorca składa do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach (dziennik podawczy) Wniosek o płatność celem rozliczenia inwestycji oraz otrzymania grantu wraz z załącznikami (zgodnie z par. 7 pkt 2 Umowy o powierzenie grantu).

Ponad 800+ klientów

Poniżej przykładowe komentarze.

Instalacja systemu fotowoltaicznego przebiegła bardzo sprawnie i szybko, nie spowodowała żadnych problemów dla użytkowników domu. Dokładna analiza, projekt i wykonanie. System działa od roku czasu. Firmę EKOI tworzą ludzie pełni pasji. Mogę potwierdzić sumienność pracujących tam osób.
Polecam firmę. Pan Mateusz doradził przez telefon. Po 3 tygodniach od pierwszego kontaktu miałem już instalacje na dachu, a teraz czekam już na podpięcie do Tauronu
Profesjonaliści w każdym calu. Doradzili i wykonali montaż paneli fotowoltaicznych. Faktycznie panele są wysokiej wydajności. Dziękuje za zaangażowanie w swoją pracę.