UWAGA TRWA NABÓR DODATKOWY, WIĘCEJ INFORMACJI PONIŻEJ

Termin realizacji: 2020 – listopad 2021
Koszt całkowity projektu: 23 233 551,50 zł
Kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: 20 562 052,07 zł
W ramach Projektu planowany jest zakup i montaż 960 sztuk instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w/na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych lub na gruncie.

Mieszkańcy biorący udział w Projekcie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie:

- 647 szt. instalacji fotowoltaicznych
- 97 szt. instalacji solarnych
- 72 szt. instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej
- 127 szt. powietrznych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowe
- 17 szt. kotłów na biomasę

W ramach projektu właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż:

-Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – 1 kW w wysokości 5 500,00 zł brutto
-Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – w wysokości: 16 500,00 zł brutto
-Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – w wysokości: 45 000,00 zł brutto
-Pompa powietrzna do c.w.u. – w wysokości: 9 000,00 zł brutto
-Kocioł na biomasę – w wysokości: 16 000,00 zł brutto

Nabór główny został zakończony, beneficjenci zostali poinformowaniNABÓR DODATKOWY

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 grudnia 2020r. do 22 grudnia 2020r.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Grantobiorców (POG) ul. Barona 30, 43-100 Tychy „Balbina Centrum”, pok. 325 we wtorki w godz. od 11:00 do 17:00 i w czwartki w godz. od 8:00 do 15:00 i w Urzędzie Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 3) al. Niepodległości 49 w poniedziałki i środy w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. od 7.30 do 13.30 lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres POG lub Urzędu Miasta Tychy – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.

Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

ZAKRES NABORU:

1.75 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2,24 kW do 5,00 kW
2.4 instalacje fotowoltaiczne o mocach od 5,6 – 7 kW oraz 4 pompy ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 10,9 do 12 kW ( instalacje łączone)
3.26 instalacje solarne o mocach od 3,3 kW do 6,0 kW
4.8 pomp ciepła c.w.u. o mocy 2,0 kW
5.22 pomp ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 7,4 do 21,6 kW
6.9 kotłów na biomasę o mocy od 8,2 do 25 KW

DOKUMENTY

Dokumentem zgłoszeniowym jest:

1.Deklaracja udziału w Projekcie (wzór - załącznik nr 2 do Regulaminu), wraz z wymaganymi załącznikami, opisanymi na wzorze dokumentu
2.Projekt koncepcyjno-techniczny, (wytyczne do jego opracowania określono w załączniku nr 7 do Regulaminu)
3.Dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (uproszczony audyt) – w przypadku wnioskowania o pompę ciepła do c.o. wraz z c.w.u. lub kotła na biomasę

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski. Brak możliwości uzupełnienia, czy wymiany złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

Więcej informacji pod numerem telefonu 502 140 104
Bądź na stronie internetowej https://ozetychy.wixsite.com/ozetychy